Jan 202013
 

Alternatif Mobilya üretimi yapan Mobilyapi firmas?, üretim yeri Antalya’da bulunan ve Türkiye’nin birçok bölgesinde onde gelen kurum ve kurulu?lara tedarikçi olarak hizmet veren bir firmadir. Kaliteden odun vermeden,musteri odakli calisarak yenilikci ve durust bir vizyon benimsemi?tir.
Y?llarca Alternatif mobilya üretimi ve sat??? alanlar?nda faaliyet gösteren Mobilyapi firmas? taraf?ndan kurulan mobilyapi.com sitesi, yapt??? yat?r?mlar ve internet üzerinde gerçekle?tirdi?i ba?ar?l? pazarlama stratejileriyle, k?sa sürede mobilya sektörünün say?l? firmalar?ndan biri olmay? ba?arm??t?r.
Kaliteli ürünü kaliteli hizmet anlay???yla birle?tireren, Sat???n? yapm?? oldu?u ürünleri Türkiye’nin dört bir yan?ndaki mü?terilerine ayn? ko?ullarda ula?t?ran ve bu konuda taviz vermeyerek, en uygun fiyat? mü?terilerine sunmay? ilke edinen, sat???n? yapm?? oldu?u ürünlerde standart üretimlerin yan?nda, özel ölçülü ürünlerde de mü?terisinin ihtiyaçlar?n? gerçe?e dönü?türme politikas?n? benimseyen bir firmad?r.
Mü?terilerinden ald??? güçle ve y?llar?n birikimiyla yar?nlara umutla bakan Mobilyapi, her geçen gün kendisini ve deneyimlerini yenileyerek, sektörde daha sa?lam ad?mlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.

Mobilyapi Merkez Ofis
Adres    : Zerdailik Mah. 1408 sok. No: 10/A Muratpa?a/Antalya
Telefon : (0532) 542 62 20
Telefon : (0242) 322 322 9
Fax        : (0242) 322 322 9

Mobilyapi Antalya Sube:
Adres    :Aspendos Bulvari 1017sok. No:1 Antalya
Telefon : (0532) 542 62 20
Telefon : (0242) 322 322 9
Fax        : (0242) 322 322 9

Apr 272012
 

ay?rl? günler ve kutsal Hindu törenleri için, Bali renkli ?emsiyeler ile tap?nak bile?ikleri süsleyin. Bali lehçesiyle bu ?emsiye ‘olarak bilinen tedung anlam?yla ‘korumak’ anlam?na gelen ‘. ?emsiye tören alaylar?nda kullan?lan ve çe?itli tap?naklar?na hizada bile?ikler etraf?nda konumland?r?lm?? yönelik Gunung Agung kutsal da? yolunda. ?emsiye rengi normal gerçekle?iyor töreni türünü yans?t?r. Hindu din ve Tanr?’n?n farkl? tezahürleri beyaz ve sar? sembolize adanm??l?k Saf tonlar?.

Çin ?emsiyeleri ve uzun sapl? Geni? ?emsiyeler
Bali ?emsiye kullanmaya gelmi? nas?l kesin kökeni belli de?il. Ancak, yerel akademisyenler kavram? inan?yorum tan?tt? yakla??k 13 Majapahit döneminde th Bir Çinli prenses ile bir tüccar gemisi Java ziyaret etti?inde Yüzy?l. Ona bir getirdi?i geleneksel tropikal güne? onun hassas cildi korumak için ?emsiye. Çin ?emsiye sonra uyarlanm?? ve güçlü Hindu krall??? içinde türbelerin süslemek için kullan?ld?. Soylu s?n?f?n sonunda Bali adas?nda yerle?mi? zaman, hem de sanat, kültür edebiyat gibi din getirdi. (Al?nan Foto?raf Bali 1912

Çin ?emsiyeleri ve uzun sapl? Geni? ?emsiyeler

Çin ?emsiyeleri ve uzun sapl? Geni? ?emsiyeler

Çin ?emsiyeleri ve uzun sapl? Geni? ?emsiyeler

Apr 212012
 

?emsiye Ofset aç?k ?emsiye VEYA veranda ?emsiye parças?d?r. Biz her zaman aç?k ?emsiye e?siz i?levsellik ve aksesuarlar için sab?rs?zlan?yoruz. Ofset ?emsiye aç?k toplama severler için tüm bu ?eyler var! Bu d???ndaki tüm ilgili kaliteli zaman?. Bu gerçekten önemli mi? Biz kaliteli aç?k toplama bahsediyoruz Evet, o meselesi. Biz bize gölgesinde maksimum konfor kazand?rmak aç?k gölge olmadan aç?k parti veya toplant? organize edemez. Size bu konuda baz? temel fikirler ve farkl? türlerde verecektir ofset ?emsiyeler üzerinde blog yaz?s? yay?nlamak için istekli nedeni budur. Her zamanki gibi, sizin de?erli görü? ve a?a??daki yorum kutusuna yem arkalar? için ar?yoruz. Bunu yorum kutusuna bizimle payla?mak için çekinmeyin bizimle payla?mak için ola?anüstü foto?raflar var. Biz bunun için her yeni fikir ya da kavram? dinlemeyi seviyorum. Biz sonraki blog yaz?s? deneyiminizi yay?mlamaya çal??aca??z. :) ?yi okumalar!

Toptan semsiyeler ve deniz semsiyesi
Bu kullan?c? için daha fazla özgürlük sa?lar çünkü Ofset ?emsiye harika bir seçimdir. Ofset ?emsiye hakk?nda çok ?ey hiçbir ?ey normal normal bir ?emsiye destek direkleri bile, sizi rahats?z etmek aras?nda gelmektedir. Bu durumda, ?emsiye hemen d???nda elde serbest destek anlam?na gelir ve bu tür bir ?emsiye asl?nda kullan?c? için beceriklilik çok verir.

Bir ofset ?emsiye ile, gölge için kesinlikle büyük alana sahip ve bunun alt?nda kaç?n?lmaz ?eyler tutabilirsiniz. Hepimiz d???nda kaliteli süre bakmak ve ?emsiye ofset ve bu ?emsiyeler sadece mümkün k?lar.

Onlar? ay?rmak ve kendi aralar?ndaki etkile?im onlar? k?zd?rmak için bir kutup yok gibi iki veya daha fazla ki?i bu ofset ?emsiyesi alt?nda otururken, onlar daha çok ev gibi hissediyorum. Daha fazla insan, çünkü kalitesi bu gün ofset ?emsiye tercih. Siz bahçeleri veya metre d??ar?da onlar? görmü? olabilir ve onlar için nas?l görünece?ini merak muhte?em olabilir! Bu gayet do?al. ?imdi d??ar?da vakit geçirmek sizin için ücretsiz sadece güçlük olur. Birkaç aç?k ?emsiye ile kar?? kar??ya kalabilirsiniz ve ?imdi eve getirmek için ofset ?emsiye birçok farkl? türleri var.

Toptan semsiyeler ve deniz semsiyesi
Düz ofset ?emsiye
?emsiye Bu tür bir en iyi yard?mc? ?emsiye gibi geliyor. Sadece sevdiklerinize ile bahçesinde de biraz zaman d???nda var ve ucuz bir aç?k ?emsiye istedi?iniz arayan biriyseniz, bu ofset ?emsiye iyi seçim olacak. Onlar sadece kendi ba?lar?n?n üzerinde uzun boylu ve güzel stand? ve d???nda mutlu bir zaman için yeterli tonlar? sa?lar.

Veranda ?emsiye Ofset
Çok kelime avlusu ?emsiye onlar? sa?lam bir varolu?a sahip destek tahta veya metal kutuplu bir ?emsiye dü?ünüyorum yapabilir, ancak, art?k kutup deste?i olmadan veranda yerle?tirilebilir ki çok veranda ?emsiye ofset ancak baz? d?? yap?s? üzerine monte sahip olabilirsiniz veya yan taraf?na tak?l? kutup destek almak. Bu ?emsiye olmadan bir veranda hayal etmek zordur ve veranda ?emsiye destekleyen direkleri ile rahats?z etmez biri olabilir e?er bir ?eyler dönü?ecek nas?l muhte?em biliyorum çünkü bu ak?ll?ca bir hareket olacak! Onlar muhte?em bir görünüm de seni konfor, gölge ve tabii sa?lar. Birçok farkl? ?ekiller yan? s?ra kullan?lan de?i?ik malzemeler ile tonlar?nda onlar? alabilirsiniz. Güne? kavurucu yeterli gölge sa?lamaya yönelik olarak oldukça s?k, ofset veranda ?emsiyeler için kullan?lan malzemenin en kaliteli olanlar?d?r!

Konsol ?emsiye
Konsol ?emsiye düzenli aç?k ?emsiyeler oldukça farkl? ?emsiye bir türüdür. Bunlar ya yak?n ya da alan?, bir ba?l? ?emsiye taraf?nda bir dire?e ba?l? firmalar?n offset ?emsiye için seçti?i bir yap? eklenmi? gölge yukar?dan ?emsiye destek vermek. Eh, bu da merkezi bir kutup olmadan harika olarak öne ç?k?yor gibi offset ?emsiye iyi türlerinden biri olacak ve alt?nda çok yer vermektedir. Bunlar aç?k gibi bahçe gibi alanlarda, metre, güverte, veranda, ya da havuz için seçebilece?iniz ofset ?emsiye baz? farkl? türleri vard?r.

Toptan semsiyeler ve deniz semsiyesi

Apr 212012
 

Are avlusu ?emsiye bahçe veya teras için gerekli? Bu gerçekten tüm aç?k hava toplant?s? severler için büyük soru! Veranda ?emsiye ile ili?kili bir trend yüksek olacak. Size bahçe veya teras alan?nda veranda ?emsiye gereklili?ini tan?mlamak sa?layacak baz? yararl? bilgileri payla?mak isterim. Biz veranda ?emsiye olmadan d?? mekan dekoru ayarlayabilir miyiz? Size daha fazla yard?mc? baz? ilginç konsept yay?nlamak istedi?iniz neden Dürüst olmak gerekirse, bu da de?il. Yine, blog yaz?s? sonunda görü? ve geri bildirim okumak için istekliydiler. Burada, go …

Havuz semsiyeleri ve su geçirmez semsiyeler
E?er bahçe canl? ve kapasitesini en iyi ?ekilde güzel tutmak istiyorum. E?er bahçe sa?l?kl? ve çekici tutmak için çe?itli ?eyler ilgilenece?im. Ayr?ca, daha fazla geli?tirmek için yeni yollar aramaya devam ediyor. E?er ancak bahçe ?emsiyeleri ba?ka her ?eyi denedim, bir kay?p bulunuyor. Bahçenizde bu dikkat çekici dekoratif hem de fonksiyonel aç?k maddenin olmadan cans?z olurdu. Bahçe ?emsiye ev ve çevresindeki genel görsel çekicili?i katk?da bulunur.

Kendi zevkinize ve yarat?c?l?k gösteri? harika bir yol olarak bahçe davran?n. E?er bahçe birçok anlaml? yarar oldu?unu biliyoruz d???nda. Bu bir barbekü partisi, bahçe partisi, özel toplama, ailesi ve hayvanlar? ile yemek, arkada?lar?n?zla çevrimiçi oturup kitap okuyarak ya da konu?arak, ya da sadece bir ?ezlong üzerinde tek ba??na oturan ve çevre güzelli?i savoring dahil olmak üzere pek çok farkl? ?eyler olurdu . Tüm bu sizin çim kusursuz yap?lmas? ve kullan??l? e?yalar ile dekore edilmi?tir sadece keyfini ç?karabilirsiniz.

Size d???nda baz? kaliteli zaman aramak do?ald?r. E?er öyleyse size yeterince gölge ve konfor sunan bir bahçe ?emsiyesi yollayana kadar, bu do?ru gibi gelmiyor. Kalmak ya da gölge olmaks?z?n yava? oturacak ve tüm çim üzerinde gölge veren a?açlara sahip olmas? ?art de?ildir olamaz. Çevrenizdeki baz? a?açlar?n olsa bile, onlar size yaslan?n ve keyfini ç?kar?n seviyorum bir yerde bulunan bu gerekli de?ildir. ??te buyurun. Sen UV ???nlar?na dayan?kl? kuma? ve sa?lam çerçeveleri ve direkler ile yap?l?r ?emsiyeler var. Ne sadece yapman?z gereken iyi ?eyler bulmak ve eve getirmek. Kendinizi rahat hissetti?iniz bir yerde kurun. Bu çok ilgi toplayan de?erli bir yat?r?md?r.

Gölgelik için kullan?lan kaliteli malzeme, ?emsiye kaburga ve kutuplar için kullan?lan malzeme, açma mekanizmas?, bütün bunlar makul bir kontrol edilmelidir. Herhangi bir durumda, hatta olumsuz hava en ufak bir ipucu ayr? dü?tü?ü bir bahçe ?emsiyesi sat?n bitirmek istemiyorum! Kalite gerçekten önemli ve kaliteli ürün bulmak art?k Herkül’e görev de?ildir! ?nternet ?emsiye perakende ma?azalar? ürün aç?klamalar?, fiyat kar??la?t?rma ve di?er ikramiyesiz de dahil olmak üzere bir sürü fikir size yard?mc?. Kalite kendiniz aramak ve onlar? en iyi ?ekilde ö?renmek zaman sa?lan?r.

Fiyat ve kalite inceledikten sonra, çok görsel çekicili?i aray?n. Bir mükemmel genel bahçe tasar?m düzeni destekleyebilir farkl? desen ve renklere sahip. Bu seçim çok ba?ka çiçek desenleri varken Çok renkli ?emsiyeler görsel bir tedavi uygulan?r. Parlak renkli çizgili plaj severler aras?nda popüler bir seçenek olmalar? durumunda, bir bahçe gibi çok do?al geliyor gibi, co?kulu bahçe bast?r?lm?? renkleri seviyor. Bu ne olursa olsun, gerçek ?u ki bu sizin ki?ili?inizi yerine ba?ka bir ?ey yans?t?yor olmas?d?r!

E?er veranda ?emsiyeler hakk?nda daha fazla okumak ister misiniz? Yani, ziyaret etmeyi unutmay?n Vista Ma?azalar blog .

Apr 212012
 

Bahçe ?emsiyeleri ve büyük ayarlanabilir ?emsiyeler
Olarak da bilinen Patio ?emsiye, aç?k ?emsiye , pazar ?emsiyeleri veya bahçe ?emsiyeleri, uzun bir geçmi?i vard?. Her medeniyetin, aç?k gölgeleme ihtiyac? olmu?tur; erken adam için arka veranda Günümüz insan?n?n. Vadeli ?emsiye gölge anlam?na gelen Latince sözcük Umbra, geliyor.

Geli?tirilmi? teknoloji ile bugünün veranda ?emsiye, muz yapraklar? ve bir sopa erken insan?n kullan?m?na göre çok daha fazlad?r. Özellik aç?s?ndan zengin aç?k ?emsiye ?imdi krank lift sistemi, kasnak veya manuel asansör, dü?me, yaka veya otomatik-tilt mekanizma (gibi bir Auto-Tilt Patio Umbrella görülen), ???klar dahili ve hatta uygun bir entegre stereo sistemi ekleyebilirsiniz .

Çok bu gün bir veranda ?emsiye koymak oldu?undan, bugünün veranda ?emsiye yapar ve nas?l kullan?laca??n? bilmek önemli.

Bu yaz?da, krank asansör otomatik e?im veranda ?emsiye görü?ecekler.

Bu Auto-Tilt Patio Umbrella olu?turan bile?enleri ?unlard?r:

Bir üst ve alt kutuplu olu?an merkezi kutbu,
Bir krank konut
Tilt mekanizma
Asl?nda uzun bir kaburga ve k?sa kaburga ba?l? iki kaburga ise kaburga montaj, ( destek kaburga)
Ko?ucusu göbek ve üst hub
Topuzla – Ayr?ca çerçeve merkezinde kuma? tutan ?emsiye süs üst
Gölgelik, ayr?ca kuma? veya ?emsiye kapak olarak biliyorum.

Bahçe ?emsiyeleri ve büyük ayarlanabilir ?emsiyeler
Ofset veranda ?emsiye çe?itli sürece, hemen hemen tüm veranda ?emsiye bir merkez dire?i olacak. Baz? veranda ?emsiyeler Ticari Patio ?emsiye olarak bilinen ticari kalite uygulamalar? için mükemmel bir parça merkezi kutup olacak. Ama en çok bir kayma ile birbirine ba?lanabilir ve bir buton ile pozisyonda yap?lan alt ve üst kutup var. Yukar?daki ?emada ?emsiye, tutan bir di?li ba?lant? kullan?r veranda ?emsiye az ba?lant? sal?n?m ile daha sa?lam bir konumda. Üst kutup krank aç?ld???nda, yak?n ya da aç?k biriyle veranda ?emsiye, krank?n saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürme ba?l? olarak, krank konut içerir. Krank naylon bir kablo veya (yukar?da Galtech Patio ?emsiye gibi) bir çelik kabloyu ba?lanm??t?r. Krank döndürülür sonra, kablo krank mili sarar ve üst kutuplu üst k?sm? içinde bir makara ile, ta??y?c? göbe?i yukar? hareket etmeye ba?lar. Ko?ucusu hub’?na ba?l? sabit üst hub ve k?sa kaburga, ba?l? uzun kaburga, yukar? ve d??ar? uzakl?kta merkezi kutuptan veranda ?emsiye itmeye ba?lar. (Not: aç?k veranda ?emsiye cranking önce, hafifçe d??ar? “ölü-Lock ‘konumunda merkez dire?i, uzak kaburga çekmeye emin olun.) Bu noktada kuma??n d?? dikili olan cepler içinde gergin hale ba?lar ?emsiye kapa??. Krank döndürmek için devam tam aç?k konumda ?emsiye koymak. Bir kez tamamen aç?k, veranda ?emsiye art?k yat?r?labilir haz?rd?r. Yukar?da bizim Auto-Tilt Patio ?emsiye örne?i, ?emsiye (ayn? aç?l?? rotasyon) krank devam ?emsiye yat?rmak için ba?layacakt?r. Otomatik e?im veranda ?emsiye de?i?kendir, bu nedenle istenen e?im pozisyona krank olabilir. Lütfen unutmay?n zaman e?erek bu insanlar?n trafi?i engellemeyen bir veranda ?emsiye, yürüme o veranda çat?s? alt?nda. Bu genellikle veranda ?emsiye bir tablo ile yerle?tirilen bir endi?e de?il. Veranda ?emsiye, normal olmayan e?im pozisyonu ve daha fazla mar? için veranda ?emsiye dönecektir aç?l?? ve e?mek için krank kar?? dönen ?emsiye kapanacak. Bir veranda ?emsiye tamamen krank yoluyla, kapal? edildikten sonra, bu “ölü-kilit” konumuna kaburgalar?na itmek için iyi bir fikirdir. Bu yanl??l?kla herhangi bir f?rt?nal? ko?ullarda aç?lmas?n? veranda ?emsiye önleyecektir.

Bir sonraki yaz?da, bir ?emsiye Bankas? (?emsiye Stand) ve Patio ?emsiye Kapak koruyucu nitelikleri uygun kullan?m?n? tart??mak olacakt?r.

Jun 162011
 

Siradisi ve yepyeni, klasik yapidan farkli bir semsiye koleksiyonu ile hazirlamis ürün portföyü ile karsinizdayiz. Bahçe mobilyalari alaninda yaptigimiz satislarin yanisira semsiye satisi ile birlikte farkli kombinasyonlar sunarak herkes için süper bir avantajli ürün satis yapmaktayiz.  Ürünlerimiz sayesinde plajlariniz canli ve renkli kalacak, websitemizdeki blog bölümden ise zamanla farkli dekorasyon fikirleri elde edeceksiniz.

Bununla birlikte son moda renkler ile üretilmis, kaliteli promosyon semsiyelerimiz ile firmanizin reklamini maddi olarak bütçenizi sarsmadan yapabilecesiniz. Bu alanda merak ettiginiz sorular? ve ürün detaylarini websitemizdeki iletisim numaralarindan ögrenebilir, isletmenizde farkliliklar yaratabilirsiniz.

Etiketler: büyük semsiye, uzun semsiye, ucuz semsiyeler, havuz semsiyeleri

Sep 252010
 

Otel, Beach ve Havuzlarinizda kullanabileceginiz Sezlong minderlerinin.Disi imperteks kumastan üretilmistir icerisinde sünger bulunur.Cift dikislidir ve su gecirmez, yikanabilir.Bircok renk secenegi mevcuttur
Türkiye’nin tüm bölgelerine toptan ve perakende satisi bulunmaktadir

Kurumsal istekler dahilinde firmanizin isim & logo ve bilgilerini minder üzerine isleyebilir,istediginiz ebatlarda ve renklerde üretim yapabiliriz.Daha detayli bilgi icin bizimle iletisime gecebilirsiniz.


Sep 252010
 

Otel, Beach, Bahcelerin yanira evinizde ve isletmenizde de kullanabileceginiz yer minderi son derece konforlu olup, Disi imperteks kumastan üretilir.icinde Strapor Granür bulunur, Su gecirmez,Distan y?kanabilir

Minderlerimiz en yüksek kalite standartlar?nda cok uygun fiyatlarda üretilmi?tir.Siz, isletmeniz veya aileniz, gönül rahatliligi ile kullanabilirsiniz.Evinizde ve isyerinizde oturma keyfinin yanisira benzersiz bir dekor saglayabilirsiniz

Ebatlari:
100X100, 120X145, 145X145, 145X185
istege bagli olarak minder ölçüleri degistirilebilir


Sep 252010
 

Otel, Beach, Bahcelerin yanira evinizde ve isletmenizde de kullanabileceginiz Armut minder son derece konforlu olup, rahatiniza gore kucuk ve buyuk boylarda uretilmektedir.Disi istege bagli olarak imperteks kumastan veya Deriden uretilir.icinde Strapor Granur bulunur.Cift dikislidir ve su gecirmez,yikanabilir

Minderlerimiz en yuksek kalite standartlarinda cok uygun fiyatlarda uretilmistir.Siz, isletmeniz veya aileniz, gonul rahatliligi ile kullanabilirsiniz.Evinizde ve isyerinizde oturma keyfinin yanisira benzersiz bir dekor saglayabilirsiniz

Kurumsal istekler dahilinde firmanizin isim & logo ve bilgilerini minder uzerine isleyebilir,istediginiz ebatlarda ve renklerde uretim yapabiliriz.Promosyon minderi ile firmanizin tanitim aktivitelerini yapabilirsiniz.Promosyon minderleri ile ilgili daha detayli bilgi icin bizimle iletisime gecebilirsiniz.


Sep 222009
 

200 cm. çapinnda

10 dilimli yerli iskelete polyester

Su tutmaz özellige sahip kumas

+ 20 lt. su kapasiteli bidon

plaj semsiyeleri

Üretim